Vliegen boven Natura2000 gebieden

Discussie in 'Regelgeving, ROC(-light) en verzekeringen' gestart door Eric-Jan, 18 dec 2016.

 1. Marlijn Franken

  Lid geworden:
  10 sep 2016
  Berichten:
  79
  Leuk Bevonden:
  27
  Dank Erik-Jan. Ik ben van vriendelijk blijven, het gesprek aangaan en vervolgens dan maar vertrekken. Wel ben ik nog benieuwd naar de reactie van Wiebe de Jager. Dit om mijn vervolgstappen: wel of niet vliegen in Natura2000 gebied, op te baseren.
   
 2. Jeroen van Craaikamp

  Jeroen van Craaikamp Administrator
  Medewerker

  Lid geworden:
  12 sep 2016
  Berichten:
  292
  Leuk Bevonden:
  83
  Een tijdje geleden was Wiebe van plan om een proef proces te gaan doen naar aanleiding van de Zeeuwse N2000 perikelen. Nadien zie ik hem over van alles en nog wat publiceren, maar niets meer over een mogelijk proef proces.
   
 3. Marlijn Franken

  Lid geworden:
  10 sep 2016
  Berichten:
  79
  Leuk Bevonden:
  27
  Kan niet wachten op meer duidelijkheid in deze. Goed voor dronevliegers, maar ook voor de mensen aan de andere kant zoals de boswachters.
   
 4. BobvdM

  BobvdM Active Member

  Lid geworden:
  9 sep 2016
  Berichten:
  434
  Leuk Bevonden:
  87
  Afgelopen zondag tijdens het Drone040 evenement in Eindhoven nog een leuke, en deels verhitte, discussie gevoerd over dit onderwerp. Het onderwerp leeft en beide 'kanten' gaven te kennen dat er te veel onduidelijkheid heerst en er nog dient te worden gezocht naar een betere en werkbaardere situatie die, naast de benodigde bescherming bieden, de ontwikkelingsmogelijkheden van drones niet zonder meer in de weg zou staan.

  Zeer benieuwd waar het allemaal heen gaat.
   
 5. Marcel Miog

  Marcel Miog Member

  Lid geworden:
  11 nov 2016
  Berichten:
  95
  Leuk Bevonden:
  5
  Met wie heb je de discussie gevoerd?
   
 6. BobvdM

  BobvdM Active Member

  Lid geworden:
  9 sep 2016
  Berichten:
  434
  Leuk Bevonden:
  87
  Met verschillende aanwezigen, niet zijnde beleidsmakers of mensen die ook maar enigszins directe invloed zouden kunnen hebben op beleid/ wet- en regelgeving.

  De discussie ontstond vooral n.a.v. een lezing omtrent de inzet van drones voor natuurbeheer en ecologie gerelateerde toepassingen.

  De ecoloog in kwestie was (vanzelfsprekend) te spreken over verboden aangaande drones in (kwetsbare) natuurgebieden, zoals N2000 regio's. Tenzij de inzet daarvan toekomt aan het beheer/ monitoren/ onderzoeken/ inspecteren van deze gebieden (een uitzondering welke overigens ook gewoon is vastgelegd in de huidige verbodsbepalingen in Zeeland).

  De 'tegenpartij', vooral bestaande uit hobbypiloten en ROC-L operators, konden in zekere mate meegaan in de argumentatie wat betreft mogelijke verstoring van flora/ fauna van de natuur. Echter, de (ook hier veelgehoorde) kritiekpunten hadden vooral betrekking op de permanente aard van de verboden (waarom het hele jaar door, en niet alleen in bv. het broedseizoen?), het discriminerende aspect (waarom geen drones toelaten, maar wel de pleziervaart?) en de algehele rechtmatigheid van het verbod (terreinbeheerders hebben alleen iets te zeggen over het wel/ niet mogen opstijgen/ landen, maar niet over het fysieke luchtruim).
   
 7. Marcel Miog

  Marcel Miog Member

  Lid geworden:
  11 nov 2016
  Berichten:
  95
  Leuk Bevonden:
  5
 8. Eric-Jan

  Eric-Jan Well-Known Member

  Lid geworden:
  11 sep 2016
  Berichten:
  1.028
  Leuk Bevonden:
  357
  Ik heb nog even geprobeerd of ik een vergunning kon krijgen voor vliegen in het Twiske.

  Na initiële afwijzing (zoals verwacht) heb ik nog een heroverweging gevraagd, gesteund door passages uit het beheersplan voor het Twiske, met als extra argument ten opzichte van alle andere N-2000 gebieden dat het Twiske een duidelijke recreatie functie heeft (staat ook in haar doelstellingen), maar ook dat is afgewezen op basis van een bestuursbesluit dat dateerd van vóór het formele drone verbod in de Zaanse N-2000 polders.

  Ik ga het nog eens proberen bij de Regionale uitvoeringsdienst provincie Noord-Holland. Niet zo zeer om alsnog in het Twiske te mogen vliegen, maar omdat die ook gaan over de beheersplannen voor de provincie die nog niet "vastgesteld" zijn. Dat is volgens mij de enige plek waar je nu nog invloed kunt uitoefenen, voordat ALLE Natura 2000 gebieden "op slot" gaan.
  Wat ik zie voor bijvoorbeeld Kennemerland Zuid als concept beheerplan is letterlijk het zelfde als voor het Twiske, totdat dieper op de inhoud ingegaan wordt (de vogelsoorten die vóórkomen en waar die allemaal door verstoord worden). In Kennemerland Zuid is het voornamelijk de vegetatie die beschermd dient te worden (de "grijze duinen"). Daar kun je dus prima overheen vliegen. Met vergunningen als beheersmaatregel kunnen ze zelf paal en perk stellen aan plaats en frequentie en hebben en houden ze inzicht in de hoeveelheid vluchten en eventueel de daardoor opgelopen schade. Dus op het recreatie aspect na dezelfde redenering als voor het Twiske.

  Woon je in een andere provincie? zoek eens op "beheersplan Natura 2000" en jouw provincienaam. Kans is groot dat je dezelfde zinssneden tegenkomt. Misschien dat je jouw provinciebestuur er op kunt aanspreken, voor het te laat is...

  Voor de volledigheid mijn mailwisseling met de beheerder van het Twiske, na de initiële afwijzing:
  =====================================================
  Geachte ***,


  Dit vind ik erg jammer en een gemiste kans voor het Twiske. Ik zou denken dat gecontroleerd toestaan een betere beheersmaatregel zou zijn dan (niet) handhaven op een algeheel verbod.


  Bovendien had ik verwacht dat juist het Twiske één van de weinige Natura 2000 gebieden zou zijn waar ik wèl met mijn drone zou mogen vliegen, ook al zou dat dan alleen vergund zijn.
  Ik had dat idee opgevat omdat het Twiske juist ook een recreatie functie in haar "visie op de verdere ontwikkelingen van het recreatiegebied" heeft staan:
  "Het Recreatieschap Twiske heeft een tweeledige doelstelling: zorg dragen voor een evenwichtige ontwikkeling van de
  openluchtrecreatie en het natuurlijk milieu in het gebied. In de visie wordt het Twiske verdeeld in een intensieve zone
  waarin recreatie centraal staat en een extensieve zone waar de nadruk ligt op agrarisch gebruik, natuurontwikkeling
  en landschapsbeheer."
  Uit "Vastgesteld Natura 2000 beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 2016-2022"

  In datzelfde document staat ook:
  "5.3.9 Gebruik van drones
  Het gebruik van RPA’s (alle gewichtsklassen) is in beginsel een vergunningplichtige activiteit binnen een Natura
  2000-gebied, met uitzondering van professioneel gebruik van RPA’s welke geen verbrandingsmotor hebben en gebruikt
  worden door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht, monitoring,
  beheer en inrichting van de natuurterreinen. Hierbij dient aantoonbaar te zijn voldaan aan de zorgplicht vereisten in
  het kader van de Natuurbeschermingswet 1998."

  En:
  "6.3 Wat betekent dit voor u?
  Wanneer u handelingen wilt verrichten die in het beheerplan zijn opgenomen als vergunningplichtig op grond van de
  Nb-wet, of niet zijn opgenomen en mogelijk significant negatieve effecten op de Natura 2000-doelen hebben, dan dient
  u een vergunning aan te vragen. Wanneer u zonder vergunning handelt of de voorschriften uit het beheerplan of de
  vergunning niet respecteert kan de provincie handhavend optreden."

  Vandaar dus dat ik met mijn vergunningvraag bij u als beheerder van het gebied terecht kwam.

  Ik had verwacht dat u een eventuele verstoring als minimaal zou beoordelen, omdat er geen Stikstofemissie plaatsvindt, en de effecten op verstoring door geluid, licht, optische verstoring en onderhoud / beheer te verwaarlozen zijn (zie tabel 8.1, effecten van verkeer). Bovendien valt de verstoring in dezelfde orde van grootte als de verstoring die te verwachten is door algemene menselijke activiteiten in een recreatiegebied.

  Verder staat er in het beheersplan dat voor de kleine luchtvaart (waar drones gemakshalve - m.i. onterecht - onder geschaard worden) het volgende in het hoofdstuk over verkeer in bijlage 5:
  "Voor de kleine luchtvaart is landelijk een onderzoek uitgevoerd door Bureau Waardenburg (Lensink et al., 2011). Hieruit
  bleek dat voor de Natura 2000-gebieden in Laag Holland geen significante effecten optreden. Voor deze activiteiten zijn
  daarom geen voorwaarden gesteld."

  Bovendien is door een rechter al eens eerder vastgesteld dat de kleine luchtvaart, wanneer zij zich aan haar eigen opgelegde gedragscode houdt, geen noemenswaardige verstoring van het natuurgebied (Oostvaardersplassen in dit specifieke geval) veroorzaakt:
  Gerechtshof: Uitleg van het begrip 'verstoren' als bedoeld in art. 11 Flora- en Faunawet. Vrijspraak overtreding art. 11 Flora-en Faunawet. Verder uitleg van het begrip 'verstorend effect' als bedoeld in art. 19d Natuurbeschermingswet. Vrijspraak overtreding art. 10d Natuurbeschermingswet
  Naar mijn mening (ik ben natuurlijk bevooroordeeld) zou ik met mijn stille drone minder verstoring veroorzaken dan een sportvliegtuigje op 1000 ft (300m). Ik verwacht wel aan die 35dB-op-50m-hoogte eis te voldoen, met mijn drone.

  Kortom, ik ben het niet helemaal eens met de vermeende (significantie van) effecten van het vliegen met een drone in recreatiegebied het Twiske. Het beheerplan laat voldoende ruimte voor vergunningverlening. Ik zou u dan ook willen vragen uw beslissing te heroverwegen.

  Juist ook, omdat met vergunningverlening bijvoorbeeld gereguleerd kan worden hoeveel en waar er gevlogen wordt en wanneer, natuurlijk. Ik zie een tabel in het beheersplan met nestel en broed perioden voor de diverse vogelsoorten in de genoemde Natura 2000 gebieden. U zou bijvoorbeeld als beleidsregel kunnen invoeren dat een dergelijke vergunning alleen in de periode laatste helft van september tot en met eerste helft van maart afgegeven zou worden, voor maximaal één vlucht per week, of iets dergelijks. Als een vergunning dan ook nog geld kost, kun je dat zien als compensatie voor eventuele millieu-effecten en past het allemaal mooi binnen het beheersplan.

  Als gezegd, ik zou u willen vragen uw beslissing te heroverwegen. Mocht u daartoe genegen zijn, dan ben ik desgewenst van harte bereid om gezamenlijk tot een invulling van eventuele vergunningvoorwaarden te komen die zowel voor Recreatiegebied Het Twiske, als voor natuurbeheerinstanties, als voor de groeiende gemeenschap drone vliegers acceptabel en praktisch is.


  Met vriendelijke groet,

  Eric-Jan Oud
  ===================================================================
  Met daarop als antwoord
  ===================================================================
  Geachte heer Oud,

  Ik zal u aanvraag niet heroverwegen omdat er een duidelijk bestuursbesluit ligt. Een eerder verzoek is door het bestuur van Twiske-Waterland behandeld en afgewezen. Zie hieronder het antwoordt van de programmamanager op het verzoek om toestemming te krijgen voor het vliegen met een drone.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat u elders een geschikte locatie kunt vinden.

  Geachte heer ***,


  Naar aanleiding van uw verzoek van 30 juni 2016 om met een door een elektromotor aangedreven modelvliegtuig op het terrein van Het Twiske te mogen vliegen heeft het Algemeen Bestuur van Het Twiske in haar vergadering van 8 december 2016 besloten om RNH NV te mandateren uw aanvraag af te wikkelen, waarbij in deze bestuursvergadering nadrukkelijk is gesteld dat ook voor een met elektromotor aangedreven modelvliegtuig vrijwel dezelfde beperkingen gelden als bij uw eerdere aanvraag voor het vliegen met een drone, op basis van de kwalificatie van dit gebied als Natura2000 gebied in het kader van de Vogelrichtlijn.

  Wij geven u derhalve geen toestemming om met een modelvliegtuig in Het Twiske te mogen vliegen. In het door RNH beheerde recreatiegebied Spaarnwoude is wel een aangewezen plek waar een vereniging met dit soort toestellen mag vliegen. Indien u geïnteresseerd bent, kan ik u verdere informatie verstrekken.

  Met vriendelijke groet

  Namens het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland


  ***,

  Programmamanager
  Recreatieschap Twiske-Waterland
  Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer


  Recreatie Noord-Holland

  Genieweg 46, 1981 LN Velsen-Zuid
  Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
  023-520 28 57/ 06-20 96 24 22
  www.recreatienoordholland.nl


  Met vriendelijke groet,

  ***

  Locatiebeheerder Twiske-Waterland

  In opdracht van
  Recreatieschap Twiske-Waterland
  Noorderlaaik 1, 1511 BX Oostzaan
  075 - 684 43 38/ 06 - 512 439 39
  www.hettwiske.nl
  =================================
  (Ik heb de namen maar even vervangen door sterretjes, omdat ik de betreffende mensen niet vertel dat ik hun mail elders gebruik)
   
 9. Erwin

  Erwin Member

  Lid geworden:
  2 nov 2016
  Berichten:
  98
  Leuk Bevonden:
  38
  Uiteindelijk zijn dit de reacties op het bericht van mijn filmpje:
  Statenvragen over drones in natuurgebieden
  15-02-2017

  Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland over drones in natuurgebieden

  Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

  Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over drones in natuurgebieden.

  1. Heeft u kennis genomen van de video op de website drones.nl [1], waarin te zien is hoe, op 2 februari 2017, heckrunderen en ganzen in de oostvaardersplassen worden verontrust en opgejaagd?
  2. Wat is uw mening over dat soort activiteiten met drones in de Oostvaardersplassen en in natuurgebieden in het algemeen? Wat gaat u in dergelijke gevallen doen als verantwoordelijke voor handhaving?
  3. Bent u het eens met de bezorgdheid van natuurorganisaties over de toenemende verstoring en verontrusting door drones in natuurgebieden?
  4. Op 12 september 2016 heeft de economische politierechter van de rechtbank Middden Nederland een uitspraak [2] gedaan waarbij een verdachte, die met een drone dieren in de Oostvaardersplassen had opgejaagd, is vrijgesproken. Wat is uw mening over de uitspraak van de Rechtbank?
  5. De verdachte heeft als verweer o.a. aangevoerd dat niet duidelijk was dat daar sprake was van een beschermd natuurgebied, omdat (informatie)borden ontbraken. Wat heeft u of hebben de natuurorganisaties naar aanleiding van deze uitspraak gedaan om grenzen te kunnen stellen aan het gebruik van drones in kwetsbare gebieden?
  6. Bent u ervan op de hoogte dat de Staatssecretaris van Economische zaken een verbod op drones heeft ingesteld in de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde & Saeftinghe en Grevelingen?
  7. Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Noord Holland in natuurbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Eilandspolder, de polder Westzaan, het Wormer- en Jisperveld, de Kalverpolder, het Ilperveld, het Varkensland, het Oostzanerveld en Het Twiske heeft opgenomen dat het gebruik van drones in die gebieden in beginsel een vergunningplichtige activiteit is?
  8. Wat voor mogelijkheden heeft de provincie om regels te stellen aan het gebruik van drones in natuurgebieden en in het bijzonder in Natura2000 gebieden? Is het College bereid daartoe de nodige stappen te ondernemen?
  9. Wat voor mogelijkheden heeft de provincie om extra bescherming tegen verontrusting te geven aan de grazers, met name gedurende de winterperiode?
  10. Geeft het Handhavingsplan Natura2000 Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen [3] van OFGV naar uw mening voldoende mogelijkheden voor bescherming van die gebieden? Hoe moeten we wat op blz. 15 is opgenomen over drones zien in verhouding tot de uitspraak van de Rechtbank genoemd in onze vraag 4 hierboven?


  Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

  Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

  Leonie Vestering, lid Provinciale Staten.  [Luchtopnames Oostvaardersplassen gemaakt met DJI Phantom 3 Advanced

  [ECLI:NL:RBMNE:2016:4968, Rechtbank Midden-Nederland, 81/082309-16

  [https://www.ofgv.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2012/12/Handhavingsplan-OVP-en-Lepelaarsplassen-versie-6.pdf

  Antwoorden
  Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij voor de Dieren over het gebruik van drones in Natura 2000-gebieden, ingediend op 15 februari 2017, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 4 april 2017 (2046404).

  Vraag 1. Heeft u kennis genomen van de video op de website drones.nl, waarin te zien is hoe, op 2 februari 2017, heckrunderen en ganzen in de Oostvaardersplassen worden verontrust en opgejaagd?

  Van deze beelden hebben wij kennis genomen.

  Vraag 2. Wat is uw mening over dat soort activiteiten met drones in de Oostvaardersplassen en in natuurgebieden in het algemeen? Wat gaat u in dergelijke gevallen doen als verantwoordelijke voor handhaving?

  Verstorende activiteiten zijn in beginsel verboden. Per geval bekeken wordt of al dan niet sprake is van een effect en daaruit voortvloeiende vergunningplicht. Dit geldt ook voor het vliegen met drones.

  Vraag 3. Bent u het eens met de bezorgdheid van natuurorganisaties over de toenemende verstoring en verontrusting door drones in natuurgebieden?

  Wij hebben geen signalen over toenemende ongerustheid ontvangen.

  Vraag 4. Op 12 september 2016 heeft de economische politierechter van de rechtbank Middden Nederland een uitspraak gedaan waarbij een verdachte, die met een drone dieren in de Oostvaardersplassen had opgejaagd, is vrijgesproken. Wat is uw mening over de uitspraak van de Rechtbank?

  De provincie gaat er vanzelfsprekend vanuit dat de rechtbank een zorgvuldige afweging heeft gemaakt.

  Vraag 5. De verdachte heeft als verweer o.a. aangevoerd dat niet duidelijk was dat daar sprake was van een beschermd natuurgebied, omdat (informatie)borden ontbraken. Wat heeft u of hebben de natuurorganisaties naar aanleiding van deze uitspraak gedaan om grenzen te kunnen stellen aan het gebruik van drones in kwetsbare gebieden?

  In de betreffende uitspraak wordt hier niets over gezegd. Deze gaf dus geen aanleiding tot actie.

  Vraag 6. Bent u ervan op de hoogte dat de Staatssecretaris van Economische zaken een verbod op drones heeft ingesteld in de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde & Saeftinghe en Grevelingen?

  Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.

  Vraag 7. Bent u ervan op de hoogte dat de provincie Noord Holland in natuurbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Eilandspolder, de polder Westzaan, het Wormer- en Jisperveld, de Kalverpolder, het llperveld, het Varkensland, het Oostzanerveld en Het Twiske heeft opgenomen dat het gebruik van drones in die gebieden in beginsel een vergunningplichtige activiteit is?

  Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.

  Vraag 8. Wat voor mogelijkheden heeft de provincie om regels te stellen aan het gebruik van drones in natuurgebieden en in het bijzonder in Natura2000 gebieden? Is het College bereid daartoe de nodige stappen te ondernemen?

  Op dit moment is er geen aanleiding om extra regels bovenop de algemene verboden in de Wet natuurbescherming te stellen.

  Vraag 9. Wat voor mogelijkheden heeft de provincie om extra bescherming tegen verontrusting te geven aan de grazers, met name gedurende de winterperiode?

  De terreinbeheerder is hier verantwoordelijk voor.

  Vraag 10. Geeft het Handhavingsplan Natura2000 Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen3 van OFGV naar uw mening voldoende mogelijkheden voor bescherming van die gebieden? Hoe moeten we wat op blz. 15 is opgenomen over drones zien in verhouding tot de uitspraak van de Rechtbank genoemd in onze vraag 4 hierboven?

  Het handhavingsplan vormt een kader voor uitvoering van handhaving. Deze wordt verder vertaald in jaarlijkse gezamenlijke uitvoeringsprogramma's. Focus van het handhavingsplan is het in beeld brengen hoe,er gehandhaafd wordt om te voorkomen dat er handelingen met significant negatief effect plaats vinden en er op toe zien dat vergunde plannen conform de vergunning worden uitgevoerd. Naar onze mening biedt dit plan voldoende mogelijkheden en zijn de opmerkingen waar u naar verwijst ook in dit kader te plaatsen.
   
  BobvdM vindt dit leuk.
 10. flybert

  flybert New Member

  Lid geworden:
  3 apr 2017
  Berichten:
  11
  Leuk Bevonden:
  3
  Ik vind t allemaal nogal paniek politiek...... ik woon in zeeland en heb toestemming gevraagd (integraal voor 20 vluchten per jaar) als motivatie heb ik geschreven dat ik niet van te voren weet wanneer ik kan vliegen ( ivm vrije tijd en weersomstandigheden).

  Ik heb als antwoord gekregen, dat zij mij verwezen naar de

  Mag ik een drone inzetten voor zakelijk gebruik? | Vraag en antwoord | Rijksoverheid.nl

  Echte hebben ze nog een kaartje als pdf bijgevoegd..... wat zeeland aangaat......
  En wat schertst mijn verbazing....
  Ze verwijzen enerzijds naar de Rijksoverheid (waar staat dat je dus wel mag vliegen boven n2000 gebieden) maar op het kaartje dat zij meegestuurd hebben spreken ze van niet opstijgen en landen.....dus NIET over vliegen.....

  Groet, Flybertje

  [​IMG]  Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
   
 11. BobvdM

  BobvdM Active Member

  Lid geworden:
  9 sep 2016
  Berichten:
  434
  Leuk Bevonden:
  87
  Dat is ook wel logisch. Men heeft inderdaad NIKS te zeggen over het luchtruim, maar als landeigenaar mogen zij WEL bepalen of men mag opstijgen of landen. Niet voor niets geldt voor zakelijke vluchten men voorafgaand aan deze vluchten formeel toestemming dient te krijgen voor het opstijgen en landen, en niet zozeer voor het vliegen. Opstijgen is echter vrij cruciaal als je wilt vliegen. In 9 van de 10 situaties zal gelden dat je zult opstijgen vanuit hetzelfde gebied als waar je uiteindelijk overheen wilt vliegen, en men dus indirect ook het vliegen aan banden kan en mag leggen.

  Verzonden met mijn SM-G930F en de Dronepilots.nl app
   
  Marcel en flybert vinden dit leuk.
 12. flybert

  flybert New Member

  Lid geworden:
  3 apr 2017
  Berichten:
  11
  Leuk Bevonden:
  3
  Dat is inderdaad wel zo, maar in mijn geval ik woon op Walcheren heb ik wel de mogelijkheid om aan de rand van een gebied op te stijgen en dan over het "verboden gebied" te vliegen.... er wordt verder nl ook geen melding gemaakt van minimale vlieghoogtes en dergelijke ik heb dus laatst boven de Oosterschelde kering gevlogen en ben opgestegen vanaf neeltje Jans....(en dat mag volgens t kaartje) supermooie beelden geschoten!
  Ik ben dan ook van plan op t scherpst van de kaart te gaan opstijgen en landen aangezien t vliegen dus blijkbaar geen probleem is...... het enige probleem voor mij is dat er iemand bij moet zijn om te rijden zodat ik zicht op m'n drone kan houden!;-)


  Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
   
  M1chel en Marcel vinden dit leuk.

Deel Deze Pagina